Innlegg merket ‘vestlandet’

Vestlandet vil bli EU-partner

Av - 18.9.2009 15:08

De fire vestlandsfylkene går nå aktivt ut for å skape en “Western Norway Maritime Region” og arbeide tettere med EU i utviklingen av maritim politikk. En presentasjon (pdf) fra en arbeidsgruppe nedsatt av Vestlandsrådet peker på at Vestlandet står sterkt innen fiskeri, olje, havnedrift, skipsfart, maritim utdanning. Regionen bør satse på disse områdene framover, mener arbeidsgruppen:

  • Maritim arealplanlegging og integrert kystsoneforvaltning
  • Utvikle tverrsektorielle klynger og regionale sentre for maritime ”excellence”
  • Maritim transport
  • Styrking av karriere og sysselsetting i den maritime sektor
  • Havnepolitikk
  • Luftforurensning fra skipstrafikk
  • Maritimt basert energi og infrastruktur
  • Implementering av økosystemtilnærming i europeiske fiskeri / Bevaring av fiskeriressurser i internasjonalt farvatn
  • Europeisk maritim forsking
  • Bærekraftig maritim turisme