Dette sier partiene om EU i denne valgkampen

Av - 29.5.2009 17:59

Siden ingen av de norske politiske partiene ønsker å snakke om EU i valgkampen (uten Lars Sponheims Tyrkia-argument), kan det likevel være på sin plass å se nøyere på hva de faktisk har vedtatt om Norges forhold til EU på landsmøtene i vår:

Arbeiderpartiet (Apedia):

 • Arbeiderpartiet er for EØS-avtalen. Den har vært positiv og viktig for Norge. Gjennom EØS-avtalen og Schengenavtalen er vi sterkt integrert i EU-samarbeidet.
 • Arbeiderpartiet har ikke endret syn på at et EU-medlemskap ville gitt Norge en politisk innflytelse på det europeiske samarbeidet og større mulighet til å ivareta norske interesser enn det EØS-avtalen gir mulighet for.
 • Samtidig skal Arbeiderpartiet være et parti med rom for ulike syn i EU- debatten. En del av partiet mener det er best å stå utenfor EU, og begrunner dette i hensyn til full sysselsetting, muligheten til å føre en sosialdemokratisk politikk i Norge og behovet for internasjonal handlefrihet.
 • Arbeiderpartiet mener Norge må ha handlefrihet når det gjelder en eventuell medlemskapssøknad i neste stortingsperiode. En forutsetning for en slik ny søknad må være en stabil tilslutning i folket.

Fremskrittspartiet (Prinsipprogram 2009-2013)

 • Fremskrittspartiet vil respektere folkets syn i en eventuell folkeavstemming om norsk EU-medlemskap.

Høyre (Stortingsprogram 2009-2013):

 • Tilgang til EUs indre marked er en forutsetning for å sikre velferden i det norske samfunnet. I dag har vi  tilgang gjennom EØS-avtalen, men den gir oss ikke medbestemmelse over alle de lover og regler som vedtas i EU. Det norske samfunnet formes av beslutninger tatt i et politisk system der norske velgere ikke er representert. Utenforskapet svekker dermed norske velgeres grunnleggende demokratiske rettigheter. Høyre vil gi norske velgere selvråderetten tilbake, og erstatte EØS-avtalen med full deltakelse i EU.

Kristelig folkeparti (Partiprogram 2009-2013):

 • Norge ikke skal søke om medlemskap i EU, men beholde dagens tilknytningsformer.
 • Respektere flertallet i en eventuell ny folkeavstemning om norsk EU-medlemskap.
 • Ha en aktiv Europapolitikk i tillegg til EØS-samarbeidet for å utvikle og styrke samarbeidet med EU. Norge har næringspolitiske interesser som krever gode relasjoner med EU.

Venstre (Stortingsprogram 2009-2013)

 • Det ligger ikke til rette for å starte en ny EU-debatt i Norge de nærmeste årene. Derfor vil Venstre at Norge skal videreutvikle samarbeidet med EU basert på EØS-avtalen.
 • Hvis spørsmålet om EU-medlemskap blir aktualisert, er det et ufravikelig prinsipp for Venstre at det bare kan avgjøres av Stortinget etter en ny folkeavstemning. Både spørsmålet om eventuelle forhandlinger med EU om medlemskap, og en eventuell ferdig forhandlet avtale, må legges fram for det norske folk i to separate folkeavstemninger. Utfallet av disse vil være bindende for Venstres stortingsrepresentanter.

Senterpartiet (Partiprogram 2009-2013):

 • EUs Lisboa-traktat (grunnlov) er ikke forenlig med Senterpartiets politiske, ideologiske og verdimessige
  grunnholdninger. Senterpartiet vil fortsatt arbeide aktivt imot en søknad om norsk EU- medlemskap.
 • Styreformen i EU avviker fra hvordan vestlige demokratier hittil har vært styrt, fordi EU ikke skiller mellom utøvende og lovgivende makt, og lovgivende makt har ikke forslagsrett. Til forskjell fra alle andre grunnlover, grunnlovs- eller traktatfester EU en bestemt ideologi. I EU er nyliberalismen nedfelt som lov.
 • Senterpartiet mener Norge må legge en restriktiv holdning til grunn og ikke godta avståelse av suverenitet over essensielle og samfunnsbærende oppgaver gjennom EØS- avtalen.

Sosialistisk Venstreparti (Arbeidsprogram 2009-2013)

 • SV ønsker et tett samarbeid mellom Norge og de andre landene i Europa. SV stiller seg imidlertid kritisk til den konsentrasjonen av makt og svekkingen av folkestyret i medlemslandene som den nåværende utviklingen i EU  innebærer. SV ønsker norsk deltakelse i et mellomstatlig samarbeid, ikke en overnasjonal union som fører makten over viktige deler av samfunnsutviklingen ut av folkevalgte organer. SV sier derfor nei til norsk medlemskap i EU.
 • EØS-avtalen undergraver folkestyret ved å gjøre Norge til passiv mottaker av lovverk fra EU. Avtalen medfører en unødvendig detaljregulering av en rekke samfunnsområder i Norge, og undergraver viktige virkemidler i nærings–, arbeidslivs– og distriktspolitikk. Ulempene ved avtalen er betydelig større enn fordelene. SV arbeider derfor for at Norge innleder forhandlinger med EU om en mindre omfattende handels– og samarbeidsavtale, og at EØS-avtalen sies opp i forbindelse med dette.

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

3 kommentarer til “Dette sier partiene om EU i denne valgkampen”

 1. Finn Myrstad says:

  Heisann
  Takk for denne oversikten. Jobber faktisk med en tilsvarende på engelsk.

  SV’s fundamentale EU-skylapp er trist, med tanke på at de er et internasjonalt orientert parti. Jeg skulle likt å visst hvilket “mellomstatlig samarbeid” som kan skape et “tett samarbeid mellom Norge og de andre landene i Europa”, som ikke er EU?

  EØS-støtten til KRF er vanskelig å forstå seg på. De vil være med på moroa, men ikke bestemme? Kjerringa mot strømmen.

  FRPs ikke-holdning er jo bare uansvarlig for et parti med regjeringsambisjoner. Politikk handler om å lede, og det gjør FRP definitivt ikke i denne saken.

  Fortsett med det gode arbeidet på bloggen.

 2. Dette var en nyttig oppsummering av landsmøtesessongen.

  For AP sin del vil jeg bare legge til et par sentrale punkter du hadde valgt bort i ditt utdrag:

  Europa og EU
  Arbeiderpartiet ønsker å bidra til et fredelig Europa preget av samarbeid og demokrati. Vi ønsker et Europa som går fremst i arbeidet for global rettferdighet og fordeling, med respekt for internasjonale regler. Vi ønsker et Europa som gir innbyggerne arbeid, økt velferd, rettferdig fordeling og en sterk velferdsstat.

  Den Europeiske Union (EU) er sentrum for det europeiske samarbeidet. EU er i stadig
  utvikling, og samarbeidet har utviklet seg betydelig på en rekke politiske områder siden Norge tok stilling til medlemskapsspørsmålet i 1994. Arbeiderpartiet er for EØS-avtalen. Den har vært positiv og viktig for Norge. Gjennom EØS-avtalen og Schengenavtalen er vi sterkt integrert i EU-samarbeidet. EUs politikk har derved innvirkninger på store deler av norsk samfunnsliv.

  Arbeiderpartiet har ikke endret syn på at et EU-medlemskap ville gitt Norge en politisk innflytelse på det europeiske samarbeidet og større mulighet til å ivareta norske interesser enn det EØS-avtalen gir mulighet for. Norge vil være best tjent med å være medlem i et samarbeid som kan skape bedre grunnlag for økt politisk styring og bedre utjevning av velferden i Europa. Tettere samarbeid og integrasjon i Europa er av virkemidlene som sikrer et fredelig kontinent. Samtidig skal Arbeiderpartiet være et parti med rom for ulike syn i EUdebatten.

  En del av partiet mener det er best å stå utenfor EU, og begrunner dette i hensyn
  til full sysselsetting, muligheten til å føre en sosialdemokratisk politikk i Norge og behovet for internasjonal handlefrihet.

  Arbeiderpartiet mener Norge må ha handlefrihet når det gjelder en eventuell
  medlemskapssøknad i neste stortingsperiode. En forutsetning for en slik ny søknad må
  være en stabil tilslutning i folket. En eventuell søknad om medlemskap vil være gjenstand for ny landsmøtebehandling i Arbeiderpartiet. Vi mener en ny EU-søknad bør behandles på samme måte som tidligere, og vil respektere resultatet av en folkeavstemming.

  Arbeiderpartiet vil:
  • føre en aktiv europapolitikk som uavhengig av norsk medlemskap i EU tar vare på
  viktige målsettinger for Europas utvikling og for Norge.
  • styrke samarbeidet med EU spesielt innen områder det vi har felles mål og interesser med EUs medlemsland – som miljø, klima og forskning
  • øke vår kontakt og samarbeid med EU-parlamentet
  • støtte utvidelse av EU og bidra til et tettere felles samarbeid med europisk land i øst og sør som ikke er medlemmer av EU.
  • bidra til å styrke europeisk samarbeid om arbeidstakernes rettigheter og tiltak mot
  sosial dumping.
  • at Europa i nært samarbeid med FN tar ansvar for å forebygge og håndtere kriser.
  • bygge opp økt kunnskap om EU-samarbeidet og EØS-avtalen, og økt bredde i
  Norges kontakter mot EU og EU-landene. Vi vil stimulere til en løpende Europadebatt.
  • bruke mulighetene som økt regionalt samarbeid og ad-hoc samarbeid innad i EU gir.

 3. Bente Kalsnes says:

  Takk for tilleggsopplysningene, Brussel Arbeiderpartilag!
  Interessant å lese at dette er de viktigste argumentene for nei-siden i Ap:
  – hensyn til full sysselsetting
  – muligheten til å føre en sosialdemokratisk politikk i Norge
  – behovet for internasjonal handlefrihet